Høsten 2019 vedtok Norges Idrettsforbund ny lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. Alle idrettslags styre må sørge for at idrettslaget har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Endringer som må innarbeides i idrettslagets lover som følge av endringer i lovnormen trer i kraft etter styrevedtak. Andre endringer i idrettslagets lover krever vedtak i årsmøtet.

Ny lovnorm er innarbeidet i Fredrikstad Skiklubb sine lover og denne ble vedtatt på møte i hovedstyret 1.februar 2021. Den oppdaterte loven følger vedlagt og tidligere lov, som i dag ligger på www.fsk.no, vil bli erstattet av den nye loven om kort tid.

FSK sine lover her...

(Den gamle versjonen fra 2014, er tilgjengelig her en periode framover...)

Styret