Bilder av Skihytta, og lokalene:

skihytta09 2w

Skihytta sept2018 veien 500

skihytta003

skihytta006

skihytta008

skihytta007

skihytta005

skihytta bord

skihytta dekket

skihytta004

skihytta001

skihytta002

skihytta sovesal

skihytta ute mars

skihytta fsk1896

skihytta2019 500